HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Phạm Ngọc Tuấn           – Chủ tịch HĐQT
2. Bà Hồ Thị Thu Hương           – Phó chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Thiện Cảnh       – UV HĐQT
4. Ông Trần Anh Vương            – UV HĐQT
5. Ông Hoàng Trí Cường           – UV HĐQT

BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Hà Hoàng Thế Quang   – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Xuân Thắng    – UV BKS
3. Ông Đào Ngọc Quyết           – UV BKS

BAN ĐIỀU HÀNH

1. Ông Nguyễn Thiện Cảnh    – Tổng giám đốc
2. Ông Bùi Vũ Vân Hòa           – Phó Tổng giám đốc
3. Ông Phạm Cử                     – Phó Tổng giám đốc
4. Ông Trần Văn Dương         – Phó Tổng giám đốc

MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT CÔNG TY CP SAMETEL