Tài liệu ĐHCĐ năm 2018

1. Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

2. Giấy uỷ quyền dự Đại hội

3. Chương trình, các quy chế và báo cáo trình Đại hội

Chương trình đại hội

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2017

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Báo cáo của ban kiểm soát

Các tờ trình

Quy chế đại hội

Điều lệ tổ chức và hoạt động (dự thảo)

Quy chế nội bộ quản trị công ty (dự thảo)

Tài liệu ĐHCĐ năm 2017

1. Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

2.Giấy uỷ quyền dự Đại hội

3. Chương trình, các quy chế và báo cáo trình Đại hội

Chương trình đại hội

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Báo cáo của ban kiểm soát

Các tờ trình

Quy chế đại hội

Tài liệu ĐHCĐ năm 2016

1.Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

2.Giấy uỷ quyền dự Đại hội

3. Chương trình, các quy chế và báo cáo trình Đại hội

Chương trình đại hội

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Báo cáo của ban kiểm soát

Các tờ trình

Quy chế đại hội

 

Tài liệu ĐHCĐ năm 2015

1.Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

2.Giấy uỷ quyền dự Đại hội

3. Chương trình, các quy chế và báo cáo trình Đại hội

Chương trình đại hội

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2014

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Báo cáo của ban kiểm soát

Các tờ trình

Quy chế đại hội