Tài liệu ĐHCĐ năm 2014

1.Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

2.Giấy uỷ quyền dự Đại hội

3.Thông báo về việc ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

Đơn ứng cử Hội đồng quản trị (mẫu 01A)

Đơn cổ đôngcá nhân đề cử Hội đồng quản trị (mẫu 02A)

Nhóm cổ đôngđề cử Hội đồng quản trị (mẫu 03A)

Đơn cổ đôngtổ chức đề cử Hội đồng quản trị (mẫu 04A)

Đơn ứng cử Ban kiểm soát(mẫu 01B)

Đơn cổ đôngcá nhân đề cử Ban kiểm soát(mẫu 02B)

Nhóm cổ đôngđề cử Ban kiểm soát(mẫu 03B)

Đơn cổ đông tổ chức đề cử Ban kiểm soát(mẫu 04B)

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên

4. Chương trình, các quy chế và báo cáo trình Đại hội

4.1. Chương trình Đại hội

4.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

4.3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014

4.4. Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động năm 2013của Ban kiểm soát

4.5. Các tờ trình trình Đạihội

4.6. Quy chế làm việc của đại hội

4.7. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban KS nhiệm kỳ 2014-2019