Tài liệu ĐHCĐNăm 2011

1.Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2011

2. Chương trình ĐHCĐ năm 2011 

3.Quy chế Đại hội

4.Báo cáo trình Đại hội

 

Tài liệu ĐHCĐNăm 2010

1.Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ năm 2010

2.Mẫu giấy ủy quyền dự ĐHCĐCĐ

3.Giấy xác nhận dự ĐHĐ

4.Chương trình ĐHCĐ năm 2010

5.Quy chế Đại hội

6.Tài liệu Đại hội

 

Tài liệu ĐHCĐNăm 2009

I. ĐHĐCĐ bất thường

1. Tờ trình về việc lấy ý kiến cổ đông để niêm yết cổ phiếu

II. ĐHĐCĐ thường niên

1. Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ năm 2009

2.Mẫu giấy ủy quyền dự ĐHCĐCĐ

3.Giấy xác nhận dự ĐHĐCĐ

4.Chương trình ĐHCĐ năm 2009

5.Quy chế Đại hội

6. Quy chế Bầu cử

7. Chương trình ĐHĐCĐ

8.Tài liệu Đại hội

 

Tài liệu ĐHCĐNăm 2008

Tài liệu Đại hội