Áp dụng 5S và Kaizen vào sản xuất

Sametel áp dụng thành công 5S và Kaizen vào hiện trường sản xuất

Tháng 01/2010, cùng với sự hỗ trợ của Viện IMT (www.imt.vn), Sametel đã triển khai áp dụng 5S và Kaizen vào hoạt động sản xuất và hành chính trên toàn công ty. Toàn bộ nhân viên và quản lý đã tự nguyện đóng góp và cam kết xây dựng một môi trường làm việc vui vẻ và luôn được cải tiến nhằm tạo ra sản phẩm tốt nhất dánh cho khách hàng.

02tt_xuongsx