Thông qua chủ trương niêm yết trên HNX

span style=”font-family: ‘times new roman’, times, serif; font-size: 14pt;”>Thông qua chủ trương niêm yết trên HNX

2010predictions

 Đại hội cổ đông đã thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở GDCK Hà Nội. Ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc thực hiện các thủ tục và lựa chọn thời điểm phù hợp để niêm yết cổ phiếu theo quy định của pháp luật.