* Hiện nay còn 8 cổ đông có ngày cấp CMND quá 15 năm (danh sách kèm theo): Đề nghị Quý Cổ đông làm lại CMND và gửi 2 bản sao y về Công ty để Công ty làm thủ tục với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

  • SMT: Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường, Mã CK: SMT, thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

Nội dung chi tiết

      • Thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần
      • Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường, mã chứng khoán SMT thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần.

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền

Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường, mã chứng khoán SMT thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và người lao động trong Công ty.