HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Ông Phạm Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thiện Cảnh – UV HĐQT
3. Ông Trần Việt Anh – UV HĐQT
4. Ông Nguyễn Trần Hiếu – UV HĐQT
5. Ông Nguyễn Lê Văn – UV HĐQT
BAN KIỂM SOÁT
1. Ông Đào Ngọc Quyết – Trưởng ban
2. Ông Lưu Nhật Huy – UV BKS
3. Ông Tạ Thanh Hải – UV BKS
BAN ĐIỀU HÀNH
1. Ông Nguyễn Thiện Cảnh – Tổng giám đốc
2. Ông Bùi Vũ Vân Hòa – Phó Tổng giám đốc
3. Ông Phạm Cử – Phó Tổng giám đốc
4. Ông Trần Văn Dương – Phó Tổng giám đốc
MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL