5
Yes
None
1
18
/dien-luc/
Thumbnail
Filter
Sort By:

Categories:

T? T? BÙ
T? ?i?n bù công su?t ???c s? d?ng trong các m?ng ?i?n h? th?, ?ng d?ng cho các h? th?ng ?i?n s? d?ng các ph? t?i có tính c?m kháng cao, th??ng l?p ??t t?i phòng k? thu?t c?a các t?ng, phòng k? thu?t c?a các thi?t b? và t?i khu v?c tr?m máy bi?n áp hay các công trình công nghi?p và dân d?ng nh? nhà máy, x??ng công nghi?p, trung tâm th??ng m?i, cao ?c v?n phòng, chung c?, b?nh vi?n,..
T? T? BÙ
T? ?i?n bù công su?t ???c s? d?ng trong các m?ng ?i?n h? th?, ?ng d?ng cho các h? th?ng ?i?n s? d?ng các ph? t?i có tính c?m kháng cao, th??ng l?p ??t t?i phòng k? thu?t c?a các t?ng, phòng k? thu?t c?a các thi?t b? và t?i khu v?c tr?m máy bi?n áp hay các công trình công nghi?p và dân d?ng nh? nhà máy, x??ng công nghi?p, trung tâm th??ng m?i, cao ?c v?n phòng, chung c?, b?nh vi?n,..
T? T? BÙ 10KVAR
T? T? BÙ 10KVAR Image
 1. Tên s?n ph?m: T? t? bù 10Kvar
 2. Mã s?n ph?m: EC167110
 3. Mô t? s?n ph?m:

T? ?i?n bù công su?t ???c s? d?ng trong các m?ng ?i?n h? th?, ?ng d?ng cho các h? th?ng ?i?n s? d?ng các ph? t?i có tính c?m kháng cao, th??ng l?p ??t t?i phòng k? thu?t c?a các t?ng, phòng k? thu?t c?a các thi?t b? và t?i khu v?c tr?m máy bi?n áp hay các công trình công nghi?p và dân d?ng nh? nhà máy, x??ng công nghi?p, trung tâm th??ng m?i, cao ?c v?n phòng, chung c?, b?nh vi?n,..

 1. Tiêu chu?n k? thu?t:

Tiêu chu?n: ?o ki?m theo tiêu chu?n IEC 60439 – 5, 2006 (ho?c IEC 61439 – 5, 2011) và IEC 60529:2001

– V? t? ???c ch? t?o t? các v?t li?u có ?? b?n cao, ch?u ???c các ?i?u ki?n môi tr??ng kh?c nghi?t, ??c bi?t là vùng bi?n.

– V?t li?u: composite SMC.

– Công ngh? ch? t?o: ép nóng b?ng máy ép th?y l?c.

– Kích th??c: 610mm x 270mm x 205mm x 5mm (cao x r?ng x sâu x dày).

– Kh?a t?: s? d?ng khóa chuyên d?ng, 3 ti?p ?i?m.

– Ch? s? b?o v?: IP 43

– L?p ??t: ngoài tr?i, treo tr? ho?c ??t b?.

– Công su?t: 10Kvar.

– Thi?t b?: Schneider, Terasaki, Mitsubishi, LS … ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng.

T? T? BÙ 120KVAR
T? T? BÙ 120KVAR Image
 1. Tên s?n ph?m: T? t? bù 120Kvar
 2. Mã s?n ph?m: EC427110
 3. Mô t? s?n ph?m:

T? ?i?n bù công su?t ???c s? d?ng trong các m?ng ?i?n h? th?, ?ng d?ng cho các h? th?ng ?i?n s? d?ng các ph? t?i có tính c?m kháng cao, th??ng l?p ??t t?i phòng k? thu?t c?a các t?ng, phòng k? thu?t c?a các thi?t b? và t?i khu v?c tr?m máy bi?n áp hay các công trình công nghi?p và dân d?ng nh? nhà máy, x??ng công nghi?p, trung tâm th??ng m?i, cao ?c v?n phòng, chung c?, b?nh vi?n,..

 1. Tiêu chu?n k? thu?t:

Tiêu chu?n: ?o ki?m theo tiêu chu?n IEC 60439 – 5, 2006 (ho?c IEC 61439 – 5, 2011) và IEC 60529:2001

– V? t? ???c ch? t?o t? các v?t li?u có ?? b?n cao, ch?u ???c các ?i?u ki?n môi tr??ng kh?c nghi?t, ??c bi?t là vùng bi?n.

– V?t li?u: composite SMC.

– Công ngh? ch? t?o: ép nóng b?ng máy ép th?y l?c.

– Kích th??c: 1050mm x 600mm x 400mm x 5mm (cao x r?ng x sâu x dày).

– Kh?a t?: s? d?ng khóa chuyên d?ng, 3 ti?p ?i?m.

– Ch? s? b?o v?: IP 43

– L?p ??t: ngoài tr?i, treo tr? ho?c ??t b?.

– Công su?t: 120Kvar.

– Thi?t b?: Schneider, Terasaki, Mitsubishi, LS … ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng.

T? T? BÙ 360 KVAR
T? T? BÙ 360 KVAR Image
 1. Tên s?n ph?m: T? t? bù 360Kvar
 2. Mã s?n ph?m: EC477110
 3. Mô t? s?n ph?m:

T? ?i?n bù công su?t ???c s? d?ng trong các m?ng ?i?n h? th?, ?ng d?ng cho các h? th?ng ?i?n s? d?ng các ph? t?i có tính c?m kháng cao, th??ng l?p ??t t?i phòng k? thu?t c?a các t?ng, phòng k? thu?t c?a các thi?t b? và t?i khu v?c tr?m máy bi?n áp hay các công trình công nghi?p và dân d?ng nh? nhà máy, x??ng công nghi?p, trung tâm th??ng m?i, cao ?c v?n phòng, chung c?, b?nh vi?n,..

 1. Tiêu chu?n k? thu?t:

Tiêu chu?n: ?o ki?m theo tiêu chu?n IEC 60439 – 5, 2006 (ho?c IEC 61439 – 5, 2011) và IEC 60529:2001

– V? t? ???c ch? t?o t? các v?t li?u có ?? b?n cao, ch?u ???c các ?i?u ki?n môi tr??ng kh?c nghi?t, ??c bi?t là vùng bi?n.

– V?t li?u: composite SMC.

– Công ngh? ch? t?o: ép nóng b?ng máy ép th?y l?c.

– Kích th??c: 1260mm x 600mm x 400mm x 5mm (cao x r?ng x sâu x dày).

– Kh?a t?: s? d?ng khóa chuyên d?ng, 3 ti?p ?i?m.

– Ch? s? b?o v?: IP 43

– L?p ??t: ngoài tr?i, treo tr? ho?c ??t b?.

– Công su?t: 360Kvar.

– Thi?t b?: Schneider, Terasaki, Mitsubishi, LS … ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng.

T? T? BÙ 1000KVAR
T? T? BÙ 1000KVAR Image

 

 1. Tên s?n ph?m: T? t? bù 1000Kvar
 2. Mã s?n ph?m: EC817110
 3. Mô t? s?n ph?m:

T? ?i?n bù công su?t ???c s? d?ng trong các m?ng ?i?n h? th?, ?ng d?ng cho các h? th?ng ?i?n s? d?ng các ph? t?i có tính c?m kháng cao, th??ng l?p ??t t?i phòng k? thu?t c?a các t?ng, phòng k? thu?t c?a các thi?t b? và t?i khu v?c tr?m máy bi?n áp hay các công trình công nghi?p và dân d?ng nh? nhà máy, x??ng công nghi?p, trung tâm th??ng m?i, cao ?c v?n phòng, chung c?, b?nh vi?n,..

 1. Tiêu chu?n k? thu?t:

Tiêu chu?n: ?o ki?m theo tiêu chu?n IEC 60439 – 5, 2006 (ho?c IEC 61439 – 5, 2011) và IEC 60529:2001

– V? t? ???c ch? t?o t? các v?t li?u có ?? b?n cao, ch?u ???c các ?i?u ki?n môi tr??ng kh?c nghi?t.

– V?t li?u: Thép s?n t?nh ?i?n.

– Công ngh? ch? t?o: s? d?ng các lo?i máy chuyên d?ng ?? s?n xu?t (máy ch?n, ??t, d?p)

– Kích th??c: 2200mm x 1600mm x 800mm x 2mm (cao x r?ng x sâu x dày).

– Kh?a t?: s? d?ng khóa chuyên d?ng, 3 ti?p ?i?m.

– Ch? s? b?o v?: IP 43

– L?p ??t: trong nhà ho?c ngoài tr?i

– Công su?t: 1000Kvar.

– Thi?t b?: Schneider, Terasaki, Mitsubishi, LS … ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng.

T? T? BÙ 250KVAR
T? T? BÙ 250KVAR Image
 1. Tên s?n ph?m: T? t? bù 250Kvar
 2. Mã s?n ph?m: EC427120
 3. Mô t? s?n ph?m:

T? ?i?n bù công su?t ???c s? d?ng trong các m?ng ?i?n h? th?, ?ng d?ng cho các h? th?ng ?i?n s? d?ng các ph? t?i có tính c?m kháng cao, th??ng l?p ??t t?i phòng k? thu?t c?a các t?ng, phòng k? thu?t c?a các thi?t b? và t?i khu v?c tr?m máy bi?n áp hay các công trình công nghi?p và dân d?ng nh? nhà máy, x??ng công nghi?p, trung tâm th??ng m?i, cao ?c v?n phòng, chung c?, b?nh vi?n,..

 1. Tiêu chu?n k? thu?t:

Tiêu chu?n: ?o ki?m theo tiêu chu?n IEC 60439 – 5, 2006 (ho?c IEC 61439 – 5, 2011) và IEC 60529:2001

– V? t? ???c ch? t?o t? các v?t li?u có ?? b?n cao, ch?u ???c các ?i?u ki?n môi tr??ng kh?c nghi?t, ??c bi?t là vùng bi?n.

– V?t li?u: composite SMC.

– Công ngh? ch? t?o: ép nóng b?ng máy ép th?y l?c.

– Kích th??c: 1050mm x 600mm x 400mm x 5mm (cao x r?ng x sâu x dày).

– Kh?a t?: s? d?ng khóa chuyên d?ng, 3 ti?p ?i?m.

– Ch? s? b?o v?: IP 43

– L?p ??t: ngoài tr?i, treo tr? ho?c ??t b?.

– Công su?t: 250Kvar.

– Thi?t b?: Schneider, Terasaki, Mitsubishi, LS … ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng.

T? T? BÙ
T? ?i?n bù công su?t ???c s? d?ng trong các m?ng ?i?n h? th?, ?ng d?ng cho các h? th?ng ?i?n s? d?ng các ph? t?i có tính c?m kháng cao, th??ng l?p ??t t?i phòng k? thu?t c?a các t?ng, phòng k? thu?t c?a các thi?t b? và t?i khu v?c tr?m máy bi?n áp hay các công trình công nghi?p và dân d?ng nh? nhà máy, x??ng công nghi?p, trung tâm th??ng m?i, cao ?c v?n phòng, chung c?, b?nh vi?n,..
T? T? BÙ 10KVAR Image
T? T? BÙ 10KVAR
Tên s?n ph?m: T? t? bù 10Kvar Mã s?n ph?m: ... Read More
T? T? BÙ 120KVAR Image
T? T? BÙ 120KVAR
Tên s?n ph?m: T? t? bù 120Kvar Mã s?n ph?m: ... Read More
T? T? BÙ 360 KVAR Image
T? T? BÙ 360 KVAR
Tên s?n ph?m: T? t? bù 360Kvar Mã s?n ph?m: ... Read More
T? T? BÙ 1000KVAR Image
T? T? BÙ 1000KVAR
  Tên s?n ph?m: T? t? bù 1000Kvar Mã s?n ... Read More
T? T? BÙ 250KVAR Image
T? T? BÙ 250KVAR
Tên s?n ph?m: T? t? bù 250Kvar Mã s?n ph?m: ... Read More