5
Yes
None
1
18
/dien-luc/
Thumbnail
Filter
Sort By:

Categories:

T? PHÂN PH?I VÀ ?O ??M
T? phân ph?i h? th? là v? trí mà t?i ?ó, ngu?n cung c?p ?i?n ???c chia thành các m?ch riêng bi?t, m?i m?ch trong s? ?ó ???c qu?n lý và ??m b?o b?ng c?u chì ho?c các thi?t b? chuy?n m?ch c?a t? ?i?n nh? máy c?t, aptomat.... T? phân ph?i h? th? ???c ???c chia thành m?t s? b? ph?n ch?c n?ng, bao g?m các thành ph?n ?i?n và c? khí t?o ?i?u ki?n cho vi?c hoàn thành m?t ti?n ích nào ?ó. T? phân ph?i h? th? là m?t ph?n quan tr?ng trong vi?c ??m b?o ?? an toàn cho h? th?ng ?i?n.
T? PHÂN PH?I VÀ ?O ??M
T? phân ph?i h? th? là v? trí mà t?i ?ó, ngu?n cung c?p ?i?n ???c chia thành các m?ch riêng bi?t, m?i m?ch trong s? ?ó ???c qu?n lý và ??m b?o b?ng c?u chì ho?c các thi?t b? chuy?n m?ch c?a t? ?i?n nh? máy c?t, aptomat.... T? phân ph?i h? th? ???c ???c chia thành m?t s? b? ph?n ch?c n?ng, bao g?m các thành ph?n ?i?n và c? khí t?o ?i?u ki?n cho vi?c hoàn thành m?t ti?n ích nào ?ó. T? phân ph?i h? th? là m?t ph?n quan tr?ng trong vi?c ??m b?o ?? an toàn cho h? th?ng ?i?n.
T? PHÂN PH?I VÀ ?O ??M
T? PHÂN PH?I VÀ ?O ??M Image

1. Tên s?n ph?m: T? phân ph?i và ?o ??m 3 pha (d?ng 1)
2. Mã s?n ph?m: EC1E7110
3. Mô t? s?n ph?m:
T? phân ph?i h? th? là v? trí mà t?i ?ó, ngu?n cung c?p ?i?n ???c chia thành các m?ch riêng bi?t, m?i m?ch trong s? ?ó ???c qu?n lý và ??m b?o b?ng c?u chì ho?c các thi?t b? chuy?n m?ch c?a t? ?i?n nh? máy c?t, aptomat…. T? phân ph?i h? th? ???c ???c chia thành m?t s? b? ph?n ch?c n?ng, bao g?m các thành ph?n ?i?n và c? khí t?o ?i?u ki?n cho vi?c hoàn thành m?t ti?n ích nào ?ó. T? phân ph?i h? th? là m?t ph?n quan tr?ng trong vi?c ??m b?o ?? an toàn cho h? th?ng ?i?n.
4. Tiêu chu?n k? thu?t:
Tiêu chu?n: ?o ki?m theo tiêu chu?n IEC 60439 – 5, 2006 (ho?c IEC 61439 – 5, 2011) và IEC 60529:2001
– V? t? ???c ch? t?o t? các v?t li?u có ?? b?n cao, ch?u ???c các ?i?u ki?n môi tr??ng kh?c nghi?t, ??c bi?t là vùng bi?n.
– V?t li?u: composite SMC.
– Công ngh? ch? t?o: ép nóng b?ng máy ép th?y l?c.
– Kích th??c: 760mm x 500mm x 360mm x 5mm (cao x r?ng x sâu x dày).
– Kh?a t?: s? d?ng khóa chuyên d?ng, 3 ti?p ?i?m.
– Ch? s? b?o v?: IP 43
– L?p ??t: ngoài tr?i, treo tr? ho?c ??t b?.
– Thi?t b?: Schneider, Terasaki, Mitsubishi, LS, ?i?n k? 3 pha … ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng.

T? PHÂN PH?I VÀ ?O ??M
T? phân ph?i h? th? là v? trí mà t?i ?ó, ngu?n cung c?p ?i?n ???c chia thành các m?ch riêng bi?t, m?i m?ch trong s? ?ó ???c qu?n lý và ??m b?o b?ng c?u chì ho?c các thi?t b? chuy?n m?ch c?a t? ?i?n nh? máy c?t, aptomat.... T? phân ph?i h? th? ???c ???c chia thành m?t s? b? ph?n ch?c n?ng, bao g?m các thành ph?n ?i?n và c? khí t?o ?i?u ki?n cho vi?c hoàn thành m?t ti?n ích nào ?ó. T? phân ph?i h? th? là m?t ph?n quan tr?ng trong vi?c ??m b?o ?? an toàn cho h? th?ng ?i?n.
T? PHÂN PH?I VÀ ?O ??M Image
T? PHÂN PH?I VÀ ?O ??M
1. Tên s?n ph?m: T? phân ph?i và ?o ??m 3 pha (d?ng 1) 2. Mã s?n ph?m: EC1E7110... Read More