HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Ông Phạm Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Thiện Cảnh – Thành viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Trần Hiếu – Thành viên HĐQT
4. Ông Lê Văn Minh – Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Lê Văn – Thành viên HĐQT
BAN KIỂM SOÁT
1. Ông Phạm Quốc Việt – Trưởng ban
3. Ông Lưu Nhật Huy – Thành viên
BAN ĐIỀU HÀNH
1. Ông Nguyễn Thiện Cảnh – Tổng Giám đốc
2. Ông Trần Văn Dương – Phó Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Bá Ngọc – Giám đốc Tài chính
4. Bà Huỳnh Thị Kim Oanh – Kế toán trưởng
MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ SẢN XUẤT CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL