Nghị Quyết Và Quyết Định HĐQT

  1. Quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc – Nguyễn Trần Hiếu
  2. 13:15 29/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc tài chính – Nguyễn Bá Ngọc
  2. 21:15 27/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/08/2021
  2. 21:15 27/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm của Giám đốc tài chính – Đào Ngọc Quyết
  2. 20:15 27/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 21/08/2021
  2. 20:15 21/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc tài chính Đào Ngọc Quyết
  2. 15:33 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định của Hội đồng quản trị về sơ đồ tổ chức của Công ty
  2. 15:30 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Trần Hiếu
  2. 17:00 17/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Thiện Cảnh
  2. 17:00 17/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 17/06/2021
  2. 17:00 17/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Biên bản họp bầu Trưởng ban Kiểm soát
  2. 17:00 17/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát
  2. 17:00 17/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 05/03/2021
  2. 05:03 05/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát
  2. 21:22 03/12/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng
  2. 21:21 03/12/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 02/12/2020
  2. 19:48 03/12/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 19/06/2020
  2. 00:21 22/06/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Tài chính – Đầu tư
  2. 21:17 29/05/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 28/05/2020
  2. 21:17 29/05/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 13/05/2020 (Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phạm Cử)
  2. 00:21 15/05/2020
  3. DOWNLOAD
Hotline Hotline