Tài liệu ĐHCĐ năm 2021

1. Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (05/03/2021 | 16:00)

2.Giấy uỷ quyền dự Đại hội (05/03/2021 | 16:00)

3. Chương trình, các quy chế và báo cáo trình Đại hội

Chương trình đại hội (09/03/2021 | 13:00)

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2020 (09/03/2021 | 13:00)

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (09/03/2021 | 13:00)

Báo cáo của ban kiểm soát (09/03/2021 | 13:00)

Các tờ trình (09/03/2021 | 13:00)

Quy chế đại hội (09/03/2021 | 13:00)

Tài liệu ĐHCĐ năm 2020

1. Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (08/06/2020 | 15:00)

2.Giấy uỷ quyền dự Đại hội (08/06/2020 | 15:00)

3. Chương trình, các quy chế và báo cáo trình Đại hội

Chương trình đại hội (23/06/2020 | 09:00)

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019 (23/06/2020 | 09:00)

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (23/06/2020 | 09:00)

Báo cáo của ban kiểm soát (23/06/2020 | 09:00)

Các tờ trình (23/06/2020 | 09:00)

Quy chế đại hội (23/06/2020 | 09:00)

Tài liệu ĐHCĐ năm 2019

1.Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (14/02/2019 | 10:30)

2.Giấy uỷ quyền dự Đại hội (14/02/2019 | 10:30)

3.Thông báo về việc ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (14/02/2019 | 10:30)

Đơn ứng cử Hội đồng quản trị (mẫu 01A) (14/02/2019 | 10:30)

Đơn cổ đông cá nhân đề cử Hội đồng quản trị (mẫu 02A) (14/02/2019 | 10:30)

Nhóm cổ đông đề cử Hội đồng quản trị (mẫu 03A) (14/02/2019 | 10:30)

Đơn cổ đông tổ chức đề cử Hội đồng quản trị (mẫu 04A) (14/02/2019 | 10:30)

Đơn ứng cử Ban kiểm soát (mẫu 01B) (14/02/2019 | 10:30)

Đơn cổ đông cá nhân đề cử Ban kiểm soát (mẫu 02B) (14/02/2019 | 10:30)

Nhóm cổ đông đề cử Ban kiểm soát (mẫu 03B) (14/02/2019 | 10:30)

Đơn cổ đông tổ chức đề cử Ban kiểm soát (mẫu 04B) (14/02/2019 | 10:30)

Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên (14/02/2019 | 10:30)

4. Chương trình, các quy chế và báo cáo trình Đại hội

Chương trình Đại hội (18/03/2019 | 14:30)

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (18/03/2019 | 14:30)

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (18/03/2019 | 14:30)

Báo cáo thẩm tra kết quả hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát (18/03/2019 | 14:30)

Các tờ trình trình Đại hội (18/03/2019 | 14:30)

Quy chế làm việc của Đại hội (18/03/2019 | 14:30)

Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (18/03/2019 | 14:30)

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (19/03/2019 | 14:30)

Tài liệu ĐHCĐ năm 2018

1. Thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018

2. Giấy uỷ quyền dự Đại hội

3. Chương trình, các quy chế và báo cáo trình Đại hội

Chương trình đại hội

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2017

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Báo cáo của ban Kiểm soát

Các tờ trình

Quy chế đại hội

Điều lệ tổ chức và hoạt động (dự thảo)

Quy chế nội bộ quản trị Công ty (dự thảo)

Tài liệu ĐHCĐ năm 2017

1. Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

2.Giấy uỷ quyền dự Đại hội

3. Chương trình, các quy chế và báo cáo trình Đại hội

Chương trình đại hội

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2016

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Báo cáo của ban kiểm soát

Các tờ trình

Quy chế đại hội

Tài liệu ĐHCĐ năm 2016

1.Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

2.Giấy uỷ quyền dự Đại hội

3. Chương trình, các quy chế và báo cáo trình Đại hội

Chương trình đại hội

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2015

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Báo cáo của ban kiểm soát

Các tờ trình

Quy chế đại hội

 

Tài liệu ĐHCĐ năm 2015

1.Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

2.Giấy uỷ quyền dự Đại hội

3. Chương trình, các quy chế và báo cáo trình Đại hội

Chương trình đại hội

Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2014

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Báo cáo của ban kiểm soát

Các tờ trình

Quy chế đại hội