10
Yes
None
1
18
/vien-thong/
Thumbnail
Filter
Sort By:

Categories:

H?P SPLITTER
H?p Splitter là t?p ?i?m cu?i cho m?ng PON, dùng ?? phân ph?i cáp quang ??n các thuê bao.
H?P SPLITTER
H?p Splitter là t?p ?i?m cu?i cho m?ng PON, dùng ?? phân ph?i cáp quang ??n các thuê bao.
H?P SPLITTER 1x8
H?P SPLITTER 1x8 Image
  1. Tên s?n ph?m: OB14714A H?P SPLITTER 1×8
  2. Mã s?n ph?m: OB14714A
  3. Mô t? s?n ph?m:

H?p Splitter là t?p ?i?m cu?i cho m?ng PON, dùng ?? phân ph?i cáp quang ??n các thuê bao.

  1. Tiêu chu?n k? thu?t:

– V? h?p ???c ch? t?o t? các v?t li?u có ?? b?n cao, ch?u ???c các ?i?u ki?n môi tr??ng kh?c nghi?t, ??c bi?t là vùng bi?n.

– V?t li?u: composite SMC.

– Công ngh? ch? t?o: ép nóng b?ng máy ép th?y l?c 600 t?n.

– Kích th??c: 280mm x 260mm x 100mm x 3mm (cao x r?ng x sâu x dày).

– Khóa H?p: H?p ???c khóa t?i 3 v? trí (01 khóa b?o v?, và 02 khóa cài).

– Ch? s? b?o v?: IP 54.

– L?p ??t: ngoài tr?i, treo tr? ho?c treo t??ng.

– Ph? ki?n quang: Sam C??ng, 3M, KOT … ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng.

H?P SPLITTER 1x16
H?P SPLITTER 1x16 Image
  1. Tên s?n ph?m: OB15716A H?P SPLITTER 1×16
  2. Mã s?n ph?m: OB15716A
  3. Mô t? s?n ph?m:

H?p Splitter là t?p ?i?m cu?i cho m?ng PON, dùng ?? phân ph?i cáp quang ??n các thuê bao.

  1. Tiêu chu?n k? thu?t:

– V? h?p ???c ch? t?o t? các v?t li?u có ?? b?n cao, ch?u ???c các ?i?u ki?n môi tr??ng kh?c nghi?t, ??c bi?t là vùng bi?n.

– V?t li?u: composite SMT.

– Công ngh? ch? t?o: ép nóng b?ng máy ép th?y l?c 600 t?n.

– Kích th??c: 320mm x 295mm x 120mm x 3mm (cao x r?ng x sâu x dày).

– Khóa H?p: H?p ???c khóa t?i 3 v? trí (01 khóa b?o v?, và 02 khóa cài).

– Ch? s? b?o v?: IP 54.

– L?p ??t: ngoài tr?i, treo tr? ho?c treo t??ng.

– Truy nh?p s?i quang ? gi?a (Mid span access): ?áp ?ng.

– Ph? ki?n quang: Sam C??ng, 3M, KOT … ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng.

H?P SPLITTER 1x16 D?NG 2
H?P SPLITTER 1x16 D?NG 2 Image

1. Tên s?n ph?m: OB15716B H?P SPLITTER 1×16
2. Mã s?n ph?m: OB15716B
3. Mô t? s?n ph?m:
H?p Splitter là t?p ?i?m cu?i cho m?ng PON, dùng ?? phân ph?i cáp quang ??n các thuê bao.
4. Tiêu chu?n k? thu?t:
– V? h?p ???c ch? t?o t? các v?t li?u có ?? b?n cao, ch?u ???c các ?i?u ki?n môi tr??ng kh?c nghi?t, ??c bi?t là vùng bi?n.
– V?t li?u: composite SMC.
– Công ngh? ch? t?o: ép nóng b?ng máy ép th?y l?c 600 t?n.
– Kích th??c: 320mm x 295mm x 120mm x 3mm (cao x r?ng x sâu x dày).
– Khóa H?p: H?p ???c khóa t?i 3 v? trí (01 khóa b?o v?, và 02 khóa cài).
– Ch? s? b?o v?: IP 54.
– L?p ??t: ngoài tr?i, treo tr? ho?c treo t??ng.
– Truy nh?p s?i quang ? gi?a (Mid span access): ?áp ?ng.
– Dây thuê bao ra: ?áp ?ng 08FO dây thuê bao b?c ch?t, 08FO dây thuê bao ?ng l?ng.
– Ph? ki?n quang: Sam C??ng, 3M, KOT … ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng.

H?P SPLITTER
H?p Splitter là t?p ?i?m cu?i cho m?ng PON, dùng ?? phân ph?i cáp quang ??n các thuê bao.
H?P SPLITTER 1x8 Image
H?P SPLITTER 1x8
Tên s?n ph?m: OB14714A H?P SPLITTER 1×8 Mã s?n ph?m... Read More
H?P SPLITTER 1x16 Image
H?P SPLITTER 1x16
Tên s?n ph?m: OB15716A H?P SPLITTER 1×16 Mã s?n ph?m... Read More
H?P SPLITTER 1x16 D?NG 2 Image
H?P SPLITTER 1x16 D?NG 2
1. Tên s?n ph?m: OB15716B H?P SPLITTER 1×16 2. Mã s?n ph?m: OB15716B ... Read More