10
Yes
None
1
18
/vien-thong/
Thumbnail
Filter
Sort By:

Categories:

MODULE PH?I QUANG
Module quang là thi?t b? tích h?p khay hàn quang (n?i ch?a các m?i hàn cáp quang) và panel ch?a adaptor(ph? ki?n quang liên k?t gi?a các ??u connector c?a dây n?i và dây nh?y). Do ?ó, ch?c n?ng c?a s?n ph?m là k?t n?i, phân ph?i cáp quang. Module quang ???c s? d?ng r?t nhi?u trong các m?ng h? t?ng vi?n thông.
MODULE PH?I QUANG
Module quang là thi?t b? tích h?p khay hàn quang (n?i ch?a các m?i hàn cáp quang) và panel ch?a adaptor(ph? ki?n quang liên k?t gi?a các ??u connector c?a dây n?i và dây nh?y). Do ?ó, ch?c n?ng c?a s?n ph?m là k?t n?i, phân ph?i cáp quang. Module quang ???c s? d?ng r?t nhi?u trong các m?ng h? t?ng vi?n thông.
MODULE 48 FO, KHAY QUAY, RACK 19
MODULE 48 FO, KHAY QUAY, RACK 19 Image

 1. Tên s?n ph?m: OB51719A MODULE 48FO, KHAY QUAY, RACK 19
2. Mã s?n ph?m: OB51719A
3. Mô t? s?n ph?m:
Module quang là thi?t b? bao g?m khay hàn quang (n?i ch?a các m?i hàn cáp quang) và panel ch?a adaptor(ph? ki?n quang liên k?t gi?a các ??u connector c?a dây n?i và dây nh?y). Do ?ó, ch?c n?ng c?a s?n ph?m là k?t n?i, phân ph?i cáp quang. Module quang ???c s? d?ng r?t nhi?u trong các m?ng h? t?ng vi?n thông.
4. Tiêu chu?n k? thu?t:
– S?n ph?m ???c thi?t k? có k?t c?u xoay m?t góc 90o, t?o không gian thu?n ti?n cho vi?c thi công, b?o trì, s?a ch?a.
– V?t li?u: s?t s?n t?nh ?i?n.
– Kích th??c: 88mm x 500mm x 265mm x 1.2mm (cao x r?ng x sâu x dày).
– L?p ??t: l?p trên Rack 19”.
– Dung l??ng: 48FO.
– Ph? ki?n quang: Sam C??ng, 3M, KOT … ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng.

MODULE 48 FO, KHAY QUAY, OUTDOOR
MODULE 48 FO, KHAY QUAY, OUTDOOR Image

1. Tên s?n ph?m: OB52719A MODULE 48FO, KHAY QUAY, OUTDOOR
2. Mã s?n ph?m: OB52719A
3. Mô t? s?n ph?m:
Module quang là thi?t b? tích h?p khay hàn quang (n?i ch?a các m?i hàn cáp quang) và panel ch?a adaptor(ph? ki?n quang liên k?t gi?a các ??u connector c?a dây n?i và dây nh?y). Do ?ó, ch?c n?ng c?a s?n ph?m là k?t n?i, phân ph?i cáp quang. Module quang ???c s? d?ng r?t nhi?u trong các m?ng h? t?ng vi?n thông.
4. Tiêu chu?n k? thu?t:
– S?n ph?m ???c thi?t k? có k?t c?u xoay m?t góc 90o , t?o không gian thu?n ti?n cho vi?c thi công, b?o trì, s?a ch?a.
– V?t li?u: s?t s?n t?nh ?i?n.
– Kích th??c: 88mm x 455mm x 260mm x 1.2mm (cao x r?ng x sâu x dày).
– L?p ??t: l?p trên Rack trong các t? ODF outdoor c?a Sam C??ng.
– Dung l??ng: 48FO.
– Ph? ki?n quang: Sam C??ng, 3M, KOT … ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng.

MODULE 24 FO, KHAY TR??T, RACK 19
MODULE 24 FO, KHAY TR??T, RACK 19 Image

1. Tên s?n ph?m: OB61717A MODULE 24FO, KHAY TR??T, RACK 19”
2. Mã s?n ph?m: OB61717A
3. Mô t? s?n ph?m:
Module quang là thi?t b? bao g?m khay hàn quang (n?i ch?a các m?i hàn cáp quang) và panel ch?a adaptor(ph? ki?n quang liên k?t gi?a các ??u connector c?a dây n?i và dây nh?y). Do ?ó, ch?c n?ng c?a s?n ph?m là k?t n?i, phân ph?i cáp quang. Module quang ???c s? d?ng r?t nhi?u trong các m?ng h? t?ng vi?n thông.
4. Tiêu chu?n k? thu?t:
– S?n ph?m ???c thi?t k? có k?t c?u d?ng tr??t, t?o không gian thu?n ti?n cho vi?c thi công, b?o trì, s?a ch?a.
– V?t li?u: s?t s?n t?nh ?i?n.
– Kích th??c: 44.5mm x 485mm x 340mm x 1.0mm (cao x r?ng x sâu x dày).
– L?p ??t: l?p trên Rack 19”.
– Dung l??ng: 24FO.
– Ph? ki?n quang: Sam C??ng, 3M, KOT … ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng.

MODULE PH?I QUANG
Module quang là thi?t b? tích h?p khay hàn quang (n?i ch?a các m?i hàn cáp quang) và panel ch?a adaptor(ph? ki?n quang liên k?t gi?a các ??u connector c?a dây n?i và dây nh?y). Do ?ó, ch?c n?ng c?a s?n ph?m là k?t n?i, phân ph?i cáp quang. Module quang ???c s? d?ng r?t nhi?u trong các m?ng h? t?ng vi?n thông.
MODULE 48 FO, KHAY QUAY, RACK 19 Image
MODULE 48 FO, KHAY QUAY, RACK 19
 1. Tên s?n ph?m: OB51719A MODULE 48FO, KHAY QUAY, RACK 19 2. Mã s?n ph?m: OB51719A... Read More
MODULE 48 FO, KHAY QUAY, OUTDOOR Image
MODULE 48 FO, KHAY QUAY, OUTDOOR
1. Tên s?n ph?m: OB52719A MODULE 48FO, KHAY QUAY, OUTDOOR 2. Mã s?n ph?m: OB52719A... Read More
MODULE 24 FO, KHAY TR??T, RACK 19 Image
MODULE 24 FO, KHAY TR??T, RACK 19
1. Tên s?n ph?m: OB61717A MODULE 24FO, KHAY TR??T, RACK 19” 2. Mã s?n ph?m: OB61717A... Read More