10
Yes
None
1
18
/vien-thong/
Thumbnail
Filter
Sort By:

Categories:

M?NG XÔNG
M?ng xông quang là thi?t b? dùng ?? n?i ho?c r? nhánh cáp quang. S?n ph?m ???c thi?t k? ?áp ?ng s? d?ng treo ho?c ng?m
M?NG XÔNG
M?ng xông quang là thi?t b? dùng ?? n?i ho?c r? nhánh cáp quang. S?n ph?m ???c thi?t k? ?áp ?ng s? d?ng treo ho?c ng?m
M?NG XÔNG 6 FO
M?NG XÔNG 6 FO Image

1. Tên s?n ph?m: OBC174WA M?NG XÔNG 6FO
2. Mã s?n ph?m: OBC174WA
3. Mô t? s?n ph?m:
M?ng xông quang là thi?t b? dùng ?? n?i ho?c r? nhánh cáp quang. S?n ph?m ???c thi?t k? ?áp ?ng s? d?ng treo ho?c ng?m.
4. Tiêu chu?n k? thu?t:
– V? h?p ???c ch? t?o t? các v?t li?u có ?? b?n cao, ch?u ???c các ?i?u ki?n môi tr??ng kh?c nghi?t, ??c bi?t là vùng bi?n.
– V?t li?u: nh?a ABS nguyên sinh.
– Kích th??c: 270mm x 100mm x 45mm x 3mm (cao x r?ng x sâu x dày).
– Ch? s? b?o v?: IP 68.
– L?p ??t: ngoài tr?i, treo ho?c ng?m.
– S? c?ng cáp vào/ ra: 04 c?ng, Cáp vào/ ra ???c c? ??nh t?i 2 v? trí (01 v? trí trên Thân cáp và s?i gia c??ng)
– Ph? ki?n quang: Sam C??ng, 3M, KOT … ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng.

M?NG XÔNG 12 FO
M?NG XÔNG 12 FO Image

1. Tên s?n ph?m: OBC2745A M?NG XÔNG QUANG 12FO
2. Mã s?n ph?m: OBC2745A
3. Mô t? s?n ph?m:
M?ng xông quang là thi?t b? dùng ?? n?i ho?c r? nhánh cáp quang. S?n ph?m ???c thi?t k? ?áp ?ng s? d?ng treo ho?c ng?m.
4. Tiêu chu?n k? thu?t:
– V? h?p ???c ch? t?o t? các v?t li?u có ?? b?n cao, ch?u ???c các ?i?u ki?n môi tr??ng kh?c nghi?t, ??c bi?t là vùng bi?n.
– V?t li?u: nh?a ABS nguyên sinh.
– Kích th??c: 320mm x 140mm x 65mm x 3mm (cao x r?ng x sâu x dày).
– Ch? s? b?o v?: IP 68.
– L?p ??t: ngoài tr?i, treo ho?c ng?m.
– S? c?ng cáp vào/ ra: 04 c?ng, Cáp vào/ ra ???c c? ??nh t?i 2 v? trí (01 v? trí trên Thân cáp và s?i gia c??ng)
– Ph? ki?n quang: Sam C??ng, 3M, KOT … ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng

M?NG XÔNG 48 FO
M?NG XÔNG 48 FO Image
  1. Tên s?n ph?m: OBC3749A M?NG XÔNG QUANG 48FO
  2. Mã s?n ph?m: OBC3749A
  3. Mô t? s?n ph?m:

M?ng xông quang là thi?t b? dùng ?? n?i ho?c r? nhánh cáp quang. S?n ph?m ???c thi?t k? ?áp ?ng s? d?ng treo ho?c ng?m.

  1. Tiêu chu?n k? thu?t:

– V? h?p ???c ch? t?o t? các v?t li?u có ?? b?n cao, ch?u ???c các ?i?u ki?n môi tr??ng kh?c nghi?t, ??c bi?t là vùng bi?n.

– V?t li?u: nh?a ABS nguyên sinh.

– Kích th??c: 390mm x 180mm x 70mm x 3mm (cao x r?ng x sâu x dày).

– Ch? s? b?o v?: IP 68.

– L?p ??t: ngoài tr?i, treo ho?c ng?m.

– S? c?ng cáp vào/ ra: 04 c?ng, Cáp vào/ ra ???c c? ??nh t?i 3 v? trí (02 v? trí trên Thân cáp và s?i gia c??ng)

– Ph? ki?n quang: Sam C??ng, 3M, KOT … ho?c theo yêu c?u c?a khách hàng.

M?NG XÔNG
M?ng xông quang là thi?t b? dùng ?? n?i ho?c r? nhánh cáp quang. S?n ph?m ???c thi?t k? ?áp ?ng s? d?ng treo ho?c ng?m
M?NG XÔNG 6 FO Image
M?NG XÔNG 6 FO
1. Tên s?n ph?m: OBC174WA M?NG XÔNG 6FO 2. Mã s?n ph?m: OBC174WA ... Read More
M?NG XÔNG 12 FO Image
M?NG XÔNG 12 FO
1. Tên s?n ph?m: OBC2745A M?NG XÔNG QUANG 12FO 2. Mã s?n ph?m: OBC2745A ... Read More
M?NG XÔNG 48 FO Image
M?NG XÔNG 48 FO
Tên s?n ph?m: OBC3749A M?NG XÔNG QUANG 48FO Mã s?n ph?... Read More