Bản Cáo Bạch

  1. SMT lưu ký bổ sung chứng khoán lần thứ 6
  2. 09:25 14/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
  2. 09:27 14/11/2016
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Về việc chấp nhận niêm yết bổ sung cổ phiếu
  2. 09:26 14/11/2016
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ
  2. 09:24 14/11/2016
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng
  2. 09:23 14/11/2016
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành
  2. 09:22 14/11/2016
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 09/11/2016 (xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết)
  2. 09:21 14/11/2016
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo:Thực hiện quyền mua và nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2016
  2. 09:21 14/11/2016
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016
  2. 09:20 14/11/2016
  3. DOWNLOAD
  1. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016
  2. 09:19 14/11/2016
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi số lượng cổ phếu đang lưu hành
  2. 21:00 29/07/2015
  3. DOWNLOAD
  1. Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014
  2. 20:59 18/05/2015
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 923.445 cổ phiếu SMT trên HNX
  2. 21:06 25/01/2015
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành Cấp Giấy CNĐK Chứng khoán thay đổi lần thứ 4
  2. 21:06 25/01/2015
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng
  2. 21:04 24/01/2015
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2014
  2. 21:03 07/11/2014
  3. DOWNLOAD
  1. Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2014
  2. 21:01 22/03/2014
  3. DOWNLOAD
  1. Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2010
  2. 21:08 31/12/2010
  3. DOWNLOAD
  1. Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK Hà Nội năm 2010
  2. 21:07 31/12/2010
  3. DOWNLOAD
Hotline Hotline