Nghị Quyết Và Quyết Định HĐQT

  1. Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 15/11/2021
  2. 12:50 16/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định miễn nhiệm Giám đốc Tài chính – Nguyễn Bá Ngọc
  2. 06:04 14/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/09/2021
  2. 10:15 21/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 15/10/2021 và Biên bản họp Ban KS phiên thứ nhất
  2. 11:15 20/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc – Nguyễn Thiện Cảnh
  2. 13:15 29/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc – Nguyễn Trần Hiếu
  2. 13:15 29/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc tài chính – Nguyễn Bá Ngọc
  2. 21:15 27/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 27/08/2021
  2. 21:15 27/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm của Giám đốc tài chính – Đào Ngọc Quyết
  2. 20:15 27/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 21/08/2021
  2. 20:15 21/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc tài chính Đào Ngọc Quyết
  2. 15:33 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định của Hội đồng quản trị về sơ đồ tổ chức của Công ty
  2. 15:30 01/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Trần Hiếu
  2. 17:00 17/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định miễn nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Thiện Cảnh
  2. 17:00 17/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 17/06/2021
  2. 17:00 17/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Biên bản họp bầu Trưởng ban Kiểm soát
  2. 17:00 17/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát
  2. 17:00 17/06/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 05/03/2021
  2. 05:03 05/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát
  2. 21:22 03/12/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng
  2. 21:21 03/12/2020
  3. DOWNLOAD
Hotline Hotline