Nghị Quyết Và Quyết Định HĐQT

  1. Nghị quyết HĐQT thông qua về việc xác định vai trò của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 -2024 Ngày 08/04/2022
  2. 12:42 08/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng - Huỳnh Thị Kim Oanh và Bổ nhiệm nhân sự Phụ trách kế toán - Lư Tấn Sang
  2. 15:15 04/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 31/03/2022
  2. 11:12 31/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ngày 29/03/2022
  2. 10:29 29/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 07/03/2022
  2. 14:23 07/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (thay thế NQ ban hành ngày 28/01/2022)
  2. 07:48 17/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đính chính tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 ngày 15/10/2021 thông qua
  2. 07:45 17/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 08/02/2022
  2. 08:16 09/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  2. 10:14 08/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  2. 10:13 28/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kinh doanh ngành Solar - Ông Nguyễn Vĩnh Tài
  2. 13:45 07/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kinh doanh ngành điện - ông Mai Văn Khải
  2. 13:44 07/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc kinh doanh ngành viễn thông - Bà Trần Thị Mai
  2. 13:43 07/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 15/11/2021
  2. 12:50 16/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định miễn nhiệm Giám đốc Tài chính – Nguyễn Bá Ngọc
  2. 06:04 14/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 20/09/2021
  2. 10:15 21/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT ngày 15/10/2021
  2. 11:15 20/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc – Nguyễn Thiện Cảnh
  2. 13:15 29/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định miễn nhiệm Tổng giám đốc – Nguyễn Trần Hiếu
  2. 13:15 29/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc tài chính – Nguyễn Bá Ngọc
  2. 21:15 27/08/2021
  3. DOWNLOAD
Hotline Hotline