Nghị Quyết Và Quyết Định HĐQT

  1. Về việc ban hành quy chế công bố thông tin
  2. 22:58 07/06/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  2. 22:39 14/05/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  2. 09:05 25/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
  2. 09:02 17/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc thông qua các giao dịch của Công ty.
  2. 09:47 22/02/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc Bổ nhiệm Kế toán trưởng.
  2. 11:18 12/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
  2. 21:37 11/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc đính chính Nghị quyết HĐQT số 1212-01/2023/NQ-HĐQT.
  2. 08:05 02/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc thông qua các giao dịch của Công ty với bên liên quan.
  2. 11:11 26/12/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch của Công ty và thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
  2. 15:22 13/12/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
  2. 22:22 31/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
  2. 22:21 31/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Sametel Sản Xuất
  2. 16:53 08/09/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc - Bà Phạm Thị Tú.
  2. 16:45 21/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Sametel Solar 1 và Công ty TNHH MTV Sametel Solar 2.
  2. 16:00 13/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.
  2. 16:07 05/06/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  2. 08:59 03/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. QĐ Miễn nhiệm PTGĐ đối với bà Trần Thị Mai từ 01/02/2023
  2. 16:43 01/02/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Nghị quyết HĐQT v/v Bổ nhiệm chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán
  2. 15:28 04/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. QĐ Miễn nhiệm và Bổ nhiệm TGĐ mới từ ngày 3/1/2023
  2. 11:26 27/12/2022
  3. DOWNLOAD
Hotline Hotline