Tin Tức - Thông Báo

  1. Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu - Ông Phạm Duy Khánh
  2. 15:59 28/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thong báo: Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022
  2. 15:08 09/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: SMT nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh, thay đổi lần 02
  2. 08:07 23/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: SMT nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của văn phòng đại diện, thay đổi lần 05
  2. 08:05 23/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Chốt danh sách dự đại hội cổ đông thường niên năm 2022
  2. 16:10 10/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Ông Nguyễn Thiện Cảnh - Tổng giám đốc - đã bán 100.000 cổ phiếu SMT
  2. 10:17 25/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Ông Nguyễn Thiện Cảnh - Tổng giám đốc - đăng ký bán 100.000 cổ phiếu SMT
  2. 08:41 14/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Ông Nguyễn Thiện Cảnh - Tổng giám đốc - đã bán 1.000 cổ phiếu SMT
  2. 08:40 14/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Ông Nguyễn Thiện Cảnh - Tổng giám đốc - đăng ký bán 1000 cổ phiếu SMT
  2. 08:26 07/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Ông Nguyễn Thiện Cảnh - Tổng giám đốc - đã bán 100.000 cổ phiếu SMT
  2. 08:25 07/01/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán VN về việc điều chỉnh tỷ lệ SHNN của SMT
  2. 12:36 17/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Ông Nguyễn Thiện Cảnh - Tổng giám đốc - đăng ký bán 100.000 cổ phiếu SMT
  2. 08:22 16/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Ông Nguyễn Thiện Cảnh - Tổng giám đốc - đã bán 200.000 cổ phiếu SMT
  2. 08:13 14/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài
  2. 08:04 10/12/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Cổ đông Nguyễn Kim Tuyến – người có liên quan người nội bộ TGĐ Nguyễn Thiện Cảnh – đã bán 53.000 cổ phiếu SMT
  2. 21:28 26/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo:TGG báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
  2. 21:29 25/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: TGG thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
  2. 21:27 18/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Ông Trần Văn Dương – Phó Tổng giám đốc- đăng ký bán 47.755 cổ phiếu SMT
  2. 21:28 14/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Đơn từ nhiệm Giám đốc Tài chính – ông Nguyễn Bá Ngọc
  2. 00:21 08/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Đơn từ nhiệm Tv. Hội đồng quản trị – Ông Phạm Ngọc Tuấn
  2. 21:26 27/09/2021
  3. DOWNLOAD
Hotline Hotline