Tin Tức - Thông Báo

  1. Về việc Hủy bỏ ủy quyền người công bố thông tin
  2. 10:19 06/02/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13
  2. 13:39 06/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần SAMETEL đăng ký thay đổi lần 04
  2. 17:31 04/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần SAMETEL đăng ký thay đổi lần 07
  2. 17:30 04/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Bổ nhiệm Chủ tịch và Thành viên Ủy ban kiểm toán
  2. 15:30 04/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Ủy quyền Người thực hiện công bố thông tin
  2. 10:55 08/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi tỉ lệ sở hữu cổ phiếu còn 4.42 % - Ông Phạm Duy Khánh
  2. 16:52 21/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi tỉ lệ cổ phiếu 6,88% - Ông Phạm Duy Khánh
  2. 12:58 31/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Dự thảo tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2022
  2. 17:43 26/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022
  2. 17:37 26/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi tỉ lệ cổ phiếu 7,68% - Ông Phạm Duy Khánh
  2. 09:14 26/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát Nguyễn Thị Kiều Liên
  2. 15:34 30/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Ngô Thục Vũ
  2. 15:32 29/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Cổ đông lớn sở hữu 7,11% - Nguyễn Thị Nga
  2. 12:39 28/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát Phạm Minh Vương
  2. 08:30 28/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022
  2. 17:06 27/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo kết quả giao dịch Bán cổ phiếu Công ty cổ phần Sametel
  2. 13:59 23/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi tỉ lệ cổ phiếu 8.73% - Ông Phạm Duy Khánh
  2. 10:36 14/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo giao dịch cổ phiếu đăng ký bán cổ phiếu Công ty cổ phần Sametel (SMT)
  2. 10:11 14/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo kết quả giao dịch Bán cổ phiếu Công ty cổ phần Sametel
  2. 10:08 14/09/2022
  3. DOWNLOAD
Hotline Hotline