Tin Tức - Thông Báo

  1. Về Việc Nhận Giấy Chứng Nhận ĐKHĐ Chi Nhánh Sametel Thay Đổi 5
  2. 17:34 07/04/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về Việc Nhận Giấy Chứng Nhận ĐKHĐ Văn Phòng Đại Diện Sametel Thay Đổi Lần 8
  2. 17:33 07/04/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  2. 14:55 31/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
  2. 11:11 04/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Thiện Cảnh
  2. 10:49 11/02/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc Hủy bỏ ủy quyền người công bố thông tin
  2. 10:19 06/02/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13
  2. 13:39 06/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần SAMETEL đăng ký thay đổi lần 04
  2. 17:31 04/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Về việc nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần SAMETEL đăng ký thay đổi lần 07
  2. 17:30 04/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Bổ nhiệm Chủ tịch và Thành viên Ủy ban kiểm toán
  2. 15:30 04/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Ủy quyền Người thực hiện công bố thông tin
  2. 10:55 08/12/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi tỉ lệ sở hữu cổ phiếu còn 4.42 % - Ông Phạm Duy Khánh
  2. 16:52 21/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi tỉ lệ cổ phiếu 6,88% - Ông Phạm Duy Khánh
  2. 12:58 31/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Dự thảo tài liệu ĐHCĐ bất thường năm 2022
  2. 17:43 26/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2022
  2. 17:37 26/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi tỉ lệ cổ phiếu 7,68% - Ông Phạm Duy Khánh
  2. 09:14 26/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát Nguyễn Thị Kiều Liên
  2. 15:34 30/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Ngô Thục Vũ
  2. 15:32 29/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Cổ đông lớn sở hữu 7,11% - Nguyễn Thị Nga
  2. 12:39 28/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát Phạm Minh Vương
  2. 08:30 28/09/2022
  3. DOWNLOAD
Hotline Hotline