Tin Tức - Thông Báo

  1. Cổ đông lớn sở hữu 7,11% - Nguyễn Thị Nga
  2. 12:39 28/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022
  2. 17:06 27/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo kết quả giao dịch Bán cổ phiếu Công ty cổ phần Sametel
  2. 13:59 23/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thay đổi tỉ lệ cổ phiếu 8.73% - Ông Phạm Duy Khánh
  2. 10:36 14/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Thông báo giao dịch cổ phiếu đăng ký bán cổ phiếu Công ty cổ phần Sametel (SMT)
  2. 10:11 14/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. TGG - Báo cáo kết quả giao dịch Bán cổ phiếu Công ty cổ phần Sametel
  2. 10:08 14/09/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Cổ phiếu SMT được đưa vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ
  2. 12:01 30/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn nắm giữ từ 9.15% trở lên cổ phiếu - Ông Phạm Duy Khánh
  2. 17:27 25/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn nắm giữ từ 8.92% trở lên cổ phiếu - Ông Phạm Duy Khánh
  2. 09:17 17/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
  2. 10:11 12/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát Phạm Thư Thảo
  2. 22:35 29/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Ủy quyền người thực hiện công bố thông tin
  2. 20:04 11/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh CTCP SAMETEL đăng ký thay đổi lần 03
  2. 13:26 11/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD CTCP SAMETEL đăng ký thay đổi lần 06
  2. 13:22 11/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. V/v: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022
  2. 08:12 28/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn nắm giữ từ 9% trở lên cổ phiếu - Ông Phạm Duy Khánh
  2. 08:03 28/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn nắm giữ từ 8% trở lên cổ phiếu - Ông Phạm Duy Khánh
  2. 08:51 08/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn nắm giữ từ 7% trở lên cổ phiếu - Ông Phạm Duy Khánh
  2. 12:18 01/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn nắm giữ từ 6% trở lên cổ phiếu - Ông Phạm Duy Khánh
  2. 12:16 01/06/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo về thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu - Ông Phạm Duy Khánh
  2. 15:59 28/04/2022
  3. DOWNLOAD
Hotline Hotline