Tin Tức - Thông Báo

  1. Thông báo: Cổ đông Nguyễn Kim Tuyến – người có liên quan người nội bộ TGĐ Nguyễn Thiện Cảnh – đã bán 53.000 cổ phiếu SMT
  2. 21:28 26/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo:TGG báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
  2. 21:29 25/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: TGG thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ
  2. 21:27 18/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Ông Trần Văn Dương – Phó Tổng giám đốc- đăng ký bán 47.755 cổ phiếu SMT
  2. 21:28 14/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Đơn từ nhiệm Giám đốc Tài chính – ông Nguyễn Bá Ngọc
  2. 00:21 08/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Đơn từ nhiệm Tv. Hội đồng quản trị – Ông Phạm Ngọc Tuấn
  2. 21:26 27/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Đơn từ nhiệm Tv. Hội đồng quản trị – Ông Nguyễn Trần Hiếu
  2. 21:25 27/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Đơn từ nhiệm Tv. Hội đồng quản trị – Ông Lê Văn Minh
  2. 21:25 27/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Đơn từ nhiệm Tv. Ban Kiểm Soát – Ông Phạm Quốc Việt
  2. 21:24 27/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Mời họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến công ty cổ phần Sametel
  2. 21:23 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Công văn kiến nghị xác minh thông tin về việc thao túng giá chứng khoán
  2. 21:23 17/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Cổ đông Phạm Ngọc Thuý Anh – người có liên quan người nội bộ Chủ tịch Phạm Ngọc Tuấn – đăng ký bán 25.100 cổ phiếu
  2. 21:22 15/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Cổ đông Nguyễn Kim Tuyến – người có liên quan người nội bộ TGĐ Nguyễn Thiện Cảnh – đăng ký bán 56.003 cổ phiếu
  2. 21:22 15/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Cổ đông Nguyễn Thị Thanh – người có liên quan người nội bộ Phó TGĐ Trần Văn Dương – đăng ký bán 19.770 cổ phiếu
  2. 21:21 14/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Cổ đông Nguyễn Thiện Trường – người có liên quan người nội bộ TGĐ Nguyễn Thiện Cảnh – đăng ký bán 4.140 cổ phiếu
  2. 21:20 14/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Ông Nguyễn Lê Văn – TV Hội đồng quản trị – đã bán 80.000 cổ phiếu
  2. 21:19 14/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Nguyễn Lê Văn – Thành viên Hội đồng quản trị – đăng ký bán 80.000 cổ phiếu
  2. 21:18 10/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Ông Nguyễn Lê Văn – TV Hội đồng quản trị – đã mua 100.000 cổ phiếu
  2. 21:18 06/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: SMT nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 12
  2. 21:17 01/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo: Về việc thay đổi logo công ty cổ phần SAMETE
  2. 21:16 01/09/2021
  3. DOWNLOAD
Hotline Hotline