Tài Liệu ĐHCĐ

  1. Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 16:01 14/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Dự thảo lần 2 - Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
  2. 14:30 11/11/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Dự thảo tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 2022
  2. 17:25 26/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
  2. 12:40 30/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Chương trình đại hội
  2. 05:17 28/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình thông qua đoàn chủ tọa và các ban
  2. 05:16 28/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế Đại hội
  2. 05:13 28/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
  2. 05:12 28/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022
  2. 05:11 28/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo của Ban kiểm soát
  2. 05:07 28/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2021
  2. 05:05 28/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh
  2. 05:04 28/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
  2. 05:03 28/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022
  2. 05:02 28/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình miễn chào mua công khai
  2. 05:01 28/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình sửa đổi điều lệ
  2. 04:50 28/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình thù lao lãnh đạo HĐQT và BKS
  2. 04:50 28/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình báo cáo tình hình phát hành tăng vốn
  2. 04:49 28/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022
  2. 12:31 09/03/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
  2. 12:31 09/03/2022
  3. DOWNLOAD
Hotline Hotline