Tài Liệu ĐHCĐ

  1. Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2021
  2. 14:30 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy uỷ quyền dự Đại hội
  2. 14:20 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Chương trình đại hội
  2. 14:15 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình thay đổi điều lệ
  2. 14:10 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Điều lệ Công ty
  2. 14:10 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
  2. 14:09 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế hoạt động của HĐQT
  2. 14:09 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế hoạt động của BKS
  2. 14:08 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình bổ sung Cac ngành nghề Công ty
  2. 14:06 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình miễn chào mua công khai
  2. 14:04 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024
  2. 14:00 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ
  2. 13:55 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế làm việc
  2. 13:54 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
  2. 13:52 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Danh sách trích ngang HĐQT
  2. 13:50 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Danh sách trích ngang BKS
  2. 13:44 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Áp dụng cho cổ đông)
  2. 12:33 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy đề nghị đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Áp dụng cho nhóm cổ đông)
  2. 12:32 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị
  2. 12:31 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Giấy đề nghị tự đề cử thành viên Hội đồng quản trị
  2. 12:30 24/09/2021
  3. DOWNLOAD
Hotline Hotline