Báo Cáo Tài Chính

  1. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017
  2. 12:20 15/11/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021
  2. 10:00 20/10/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính giữa niên độ 2021 (đã soát xét)
  2. 17:00 17/08/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021
  2. 11:00 16/07/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
  2. 14:30 05/03/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020
  2. 16:06 20/01/2021
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020
  2. 14:00 16/10/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính giữa niên độ 2020 ( đã soát xét)
  2. 10:10 04/08/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020
  2. 14:30 20/07/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020
  2. 15:00 17/04/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán
  2. 12:05 26/02/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019
  2. 12:04 20/01/2020
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019
  2. 12:04 21/10/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính giữa niên độ 2019 ( đã soát xét)
  2. 00:11 13/08/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019
  2. 11:57 22/07/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2019
  2. 11:56 22/04/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
  2. 12:14 07/03/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018
  2. 12:13 19/01/2019
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018
  2. 12:12 19/10/2018
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính giữa niên độ 2018 ( đã soát xét)
  2. 12:11 03/08/2018
  3. DOWNLOAD
Hotline Hotline