Báo Cáo Tài Chính

  1. Báo cáo tài chính Quý II năm 2024
  2. 21:46 20/07/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.
  2. 23:35 27/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2024
  2. 08:20 20/04/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Đính chính Báo cáo tài chính quý IV năm 2023.
  2. 09:17 21/03/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình KQKD Quý IV năm 2023.
  2. 10:57 20/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý IV năm 2023.
  2. 10:52 20/01/2024
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý III năm 2023.
  2. 22:02 20/10/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023.
  2. 20:49 14/08/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính quý II năm 2023.
  2. 19:59 20/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình KQKD Quý II năm 2023.
  2. 12:11 20/07/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Giải trình KQKD Quý I năm 2023.
  2. 13:27 25/04/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý I năm 2023.
  2. 22:32 20/04/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
  2. 12:04 20/03/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022
  2. 14:39 17/01/2023
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022
  2. 16:44 19/10/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính giữa niên độ 2022 (đã soát xét)
  2. 19:30 15/08/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2022
  2. 16:24 22/07/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022
  2. 06:02 20/04/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
  2. 09:45 25/02/2022
  3. DOWNLOAD
  1. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021
  2. 15:37 20/01/2022
  3. DOWNLOAD
Hotline Hotline