2010

Công ty Vật liệu điện và Viễn thông Sam Cường (Công ty Cổ phần SAMETEL) chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã cổ phiếu: SMT.
Đạt được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001–2008. Thể hiện sự phát triển không ngừng, với nhiều khát vọng và mục tiêu lớn hơn.

Hotline Hotline