2018

Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần SAMETEL.
Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015.

Hotline Hotline