Ban Điều Hành

 • Nguyễn Thiện Cảnh
  Ông Nguyễn Thiện Cảnh
  Tổng Giám đốc
  • Từ 1985 – 1990: Công tác lại Ủy Ban Vật Giá tỉnh Đồng Nai
  • Từ 1990 – 1992: Công tác tại Công ty Tín Nghĩa Đồng Nai
  • Từ 1992-2000: Công tác Công ty Cổ phần SACOM
  • Từ T.06/2000 - T09/2006: Giám đốc Xí nghiệp Vật liệu viễn thông – Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SACOM) – Tiền thân của Công ty CP SAMETEL.
  • Từ T.10/2006 đến nay: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SAMETEL
 • Trần Văn Dương
  Ông Trần Văn Dương
  Phó Tổng Giám đốc
  • Từ T.03/1999-T.02/2007: Phó phòng Kế toán kiêm Kế toán Tổng hợp -Phòng Kế toán Thống kê tài chính Công ty Viễn thông Lâm Đồng
  • Từ T.02/2007 - T05.2017: Kế toán trưởng Công ty CP VL Điện và Viễn thông Sam Cường (nay là SAMETEL)
  • Từ T.06/2017 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP VL Điện và Viễn thông Sam Cường (nay là SAMETEL)
 • Huỳnh Thị Kim Oanh
  Huỳnh Thị Kim Oanh
  Kế toán trưởng
  • Năm 2009 – 2013: Nhân viên kế toán Công ty CP VL điện và Viễn thông Sam Cường
  • Năm 2013 – T.04/2017: Kế toán tổng hợp Công ty CP VL điện và Viễn thông Sam Cường
  • Từ T.04/2017 – T.06/2017: Phó phòng Kế toán Công ty CP VL điện và Viễn thông Sam Cường
  • Từ T.06/2017 – T.12/2017: Phụ trách P.Kế toán Công ty CP VL điện và viễn thông Sam Cường
  • Từ T.01/2018 – nay: Kế toán trưởng Công ty CP SAMETEL
Hotline Hotline